Заблуда

Јас мислев дека разумот ја води играта.

Каква заблуда!

Он само го започнува танцот, а срцето ја води играта.