Помеѓу мозокот и срцето

Понекогаш на срцето му треба повеќе време да го прифати

тоа што мозокот веќе го знае.