Матичен

На шалтер го прашуваат Трпе:
– Лична карта?
– Немам со мене.
– Добро, кажете ми матичен.
– Др. Марија